Sunday, 17 August 2008

ตัวอย่าง Mind Map Kids โรงเรียนสตรีวิทยา 2


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2551 นักเรียนชั้นมัธยม 1/16 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ได้มีโอกาสรับการอบรมการเขียน Mind Map เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จัดโดยเครื่อข่ายผู้ปกครอง มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 41 คนเป็น Mind Map Kids

เชิญชมบรรยากาศและตัวอย่าง

[คุณแม่อรุณี ชัยสวัสดิ์ เครือข่ายผู้ปกครองกล่าวแนะนำโครงการและวิทยากร]
[อาจารย์หัวหน้าฝ่ายวิชาการในนโยบาย "เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท"]
[อาจารย์ขวัญฤดีกำลังสนุกสนานกับน้อง ๆ Mind Map Kids ชาว สว 2]

[อาจารย์ธัญญาแนะนำวิธีเขียน Mind Map อย่างถูกต้อง]
[อาจารย์ธัญญาตรวจความถูกต้องของ Mind Map]

บรรยากาศโดยรวม[น้องจำนงจิต หรือ "น้องต่อเติม" เขียนเรื่อง "ตัวเอง" ตามปกติ - ใช้สมองซีกซ้ายเป็นส่วนใหญ่]
[Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของ "น้องต่อเติม" ด้วยสมองทั้งสองซีก]


[น้องวรท หรือ "น้องเมฆ" หัวหน้าห้อง ม. 1/16 เขียนเรื่อง "ตัวเอง" ตามปกติ - ใช้สมองซีกซ้ายเป็นส่วนใหญ่]
[Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของ "น้องเมฆ" ด้วยสมองทั้งสองซีก]

[น้องพชรมน หรือ "น้องเฟรน" เขียนเรื่อง "ตัวเอง" ตามปกติ - ใช้สมองซีกขวาเป็นส่วนใหญ่]
[Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของน้องพชรมน หรือ "น้องเฟรน" ด้วยสมองทั้งสองซีก]

[เขียนครั้งแรก สวยดีแล้ว แต่ยัง Kaizen ให้ดีขึ้นได้อีก เพราะยังมีคำขวางเส้นที่จะนำความคิดหรือข้อมูลของเราให้ต่อเชื่อมโยง ถ้ามีอะไรไปขวางความคิดก็จะหยุดอยู่ตรงนั้น]
[หลัง Kaizen ด้วยการต่อเส้นให้ต่อเนื่องกันแล้ว ก็จะทำให้ Mind Map ใบนี้มีประสิทธิภามากขึ้น ช่วยทั้งให้เราจำได้มากขึ้น และยังต่อโยงความคิดขอเราออกไปได้อีกในวันนี้ หรือมาดูในวันหลัง]

ตัวอย่าง Mind Maps ของ Mind Map Kids โรงเรียนสตรีวิทยา 2

[หากระดาษไม่มีเส้นไม่ได้ ก็อนุโลมให้ใช้กระดาษสมุดไปก่อนได้ แต่ครั้งต่อ ๆ ไปควรใช้กระดาษขาว ไม่มีเส้น เพราะเส้นจะทำให้เราไม่มีอิสระ]


[หากระดาษไม่มีเส้นไม่ได้ ก็อนุโลมให้ใช้กระดาษสมุดไปก่อนได้ แต่ครั้งต่อ ๆ ไปควรใช้กระดาษขาว ไม่มีเส้น เพราะเส้นจะทำให้เราไม่มีอิสระ]


[หากระดาษไม่มีเส้นไม่ได้ ก็อนุโลมให้ใช้กระดาษสมุดไปก่อนได้ แต่ครั้งต่อ ๆ ไปควรใช้กระดาษขาว ไม่มีเส้น เพราะเส้นจะทำให้เราไม่มีอิสระ]

[ถ้าเพิ่มสีสัน แต่ละกิ่งให้แตกต่างกันบ้างก็จะดีขึ้น คราวหน้าอย่าลืม Kaizen!]

No comments: